جنگ بازی نیست

جنگ بازی نیست

جنگ بازی نیست و باید به آن خاتمه داد !

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

به جنگ ها ، به درگیری های خشونت بار و به همه مناقشات مسلحانه باید پایان داد.

این خواست ، نیاز و رویای جامعه بشری است.

برای دنیای صلح آمیز کودکان ، یادمان می رود که چنین بستری باید مهیا کرد.
نظام های آموزشی نخبه گرا ، شاگرد اولی ، رقابت محور و مبتنی بر مسابقه و مقایسه بنیاد جنگ و فساد در جامعه جهانی است.

این نوع تعلیم که منجر به روحیه جنگ طلبی می شود ، مردم جهان را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب تهدید می کند.

دوری گزیدن از نظام های آموزشی رقابتی و فردگرا حتما تنها راه حل نیست ،
اما بی شک یکی از راه حل های مناسب برای دستیابی به صلح جهانی است.

نشان صلح کودک ، آیین تقدیر از آنان که با کودکان در صلح و دوستی هستند.