ضرورت فرهنگ صلح

ضرورت فرهنگ صلح

ضرورت فرهنگ صلح

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

سالانه بخش بزرگی از هزینه های جهانی خرج طراحی ساخت و تولید انواع سلاح های کشتار جمعی می شود.


در سطح بین المللی فقط هزینه های تحقیقات پیرامون سلاح های جنگی ( جدا از هزینه های تولید) از کل پروژه های تحقیقاتی و اجرایی در حوزه بهداشت و آموزش بیشتر است.
مبانی فرهنگ صلح ما را هدایت می کند که مى توان با کودکان تمرین کرد به جای جنگ و کشتار از راه های دیگری ارتباطی بهره ببریم.
هزینه های بین المللی جنگ را می توان خرج بهداشت، درمان ، آموزش ، حفظ منابع آب ، گسترش جنگل ها ، توسعه کشاورزی ، غذا و رفاه انسان ها کرد.

اگر نوشته ضرورت فرهنگ صلح را مفید دانستید ، لطفا آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته بالا با شاخص های نشان صلح کودک که در زیر آمده است ، مرتبط است:

 ناپسند و زشت دانستن هر نوع صدمه و حذف فیزیکی انسان ها
پرهیز از آزار رسانی به انسان ها
پرهیز از رفتار خشونت آمیز نسبت به انسان ها و سایر موجودات
کوشش در حفظ کره زمین با تمام منابع طبیعی آن
عدم استفاده از وسایلی که محیط زیست را تخریب و یا آلوده می کند
ترویج فرهنگ صلح بدون توجه به حفظ محیط زیست معنی ندارد