صلح و کودک

صلح و کودک

 صلح و کودک به روایت ساده

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

صلح این کهن ترین آرمان انسان تنها واژه ای با مفهوم عدم جنگ نیست .
این واژه ی سه حرفی ، دنیایی از مفاهیم ارزشمند انسانی را در قلب خود نهفته دارد .

مفاهیمی که باید خود بیاموزیم و اجرا کنیم و به فرزندان خود بیاموزیم تا دنیایی زیباتر ،
آرام تر و شادتر برای آنان خلق کنیم و آنان برای آیندگانشان .

مفاهیم زیاد و در عین حال ساده ای ما را به صلح می رساند.

برابری ، برادری ، عدم تخریب محیط زیست ، حفظ منابع طبیعی ، مهربانی ، همزیستی همراه با احترام با اقوام و ادیان مختلف ،
عدم تحقیر و تمسخر دیگران ، خویشتن داری ، کنترل خشم و عدم رفتار خشونت آمیز ، احترام به ارزش ها و افکار مخالف خود ،
صداقت ، فروتنی ، سادگی ، اتحاد ، دوست داشتن و عشق ورزیدن به انسانها و حتی اشیاء ، عدم آزار حیوانات  ، احترام به گیاه ، حیوان ،
محیط اطراف ، عدم قضاوت زود هنگام ، عدم تحمیل عقاید خود به دیگران ، احترام به آزادی انسانها و مواردی از این دست را
می توان با رعایت و عملی نمودن آن به کودکان نیز منتقل کرد .

صلح باید در ذهن ما شکل بگیرد تا بتوان با عینیت بخشیدن آن ، مفهوم اصلی صلح را به کودکان آموزش داد
آنگاه است که رفتارهای صلح آمیز در جامعه ، خانه ، زندگی روزمره و مدرسه گسترش می یابد.

بزرگ ترین قدم در ترویج مفهوم صلح ، آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر صلح بین کودکان است .

به امید روزی که واژه ی صلح بوی جنگ و خون ندهد و اخبار ناراحت کننده از وضعیت اسفبار کودکان جهان
که بر اثر خشونت و بی عدالتی بر آنها حاکم شده ، قلب ما را به درد نیاورد.

صلح باید در اندیشه ما شکل بگیرد …

اگر نوشته صلح و کودک را مفید دانستید ، لطفا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

شرح عکس :
هنرمند: Galuh Edelweiss Sayyidina R.
کشور: Pontianak, Indonesia
سن: ۸ سال
از مجموعه آثار هنر برای صلح سازمان ملل متحد